AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MUAYENEHANESİ MEVUZATA UYGUNLUK KRITERLERİ DENETİM TUTANAĞI İTİRAZ DİLEKÇESİ

Paylaş:
6.04.2022 / 155 okunma

Değerli Meslektaşım;

 Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetim sonrasında, tarafınıza Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemi  (MBYS) ile ilgili "AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MUAYENEHANESİ MEVZUATA UYGUNLUK KRİTERLERİ DENETİM TUTANAĞI" gönderilecektir. Gönderilen bu tutanağa ceza geldiğinde mahkemeye verebilme yolunun açık olası için,itiraz edeceğiniz dilekçe aşağıda bulunmaktadır.
 KDO Yönetim Kurulu

 

 

KOACELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) olarak anılan bir sistemin uygulanması gerektiğine ilişkin bir yazı yayınlanmış ise de anılan yazının yürütmesi Danıştay 10. Daire'nin 2021/2698 E. sayılı dosyasında görülen davada durdurulmuştur. Ayrıca, aynı yazı ile ilgili olarak Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada da Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2021/902 E. sayılı davasında 2022/85 K. sayılı kararla işlemin iptaline karar verilmiştir.

Kararlarda, hastaların sağlık bilgilerinin tamamının Bakanlığa aktarılmasının, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda veri işlemede uyulması gereken temel ilkelerden “İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesine uygun olup olmadığının anlaşılamadığı, sağlık verilerinin işlenme amaçları arasında kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacının bulunmadığı ve Genel Yazı’da işlem dayanağı olarak gösterilen Yönetmelik hükmünün iptal edildiği belirtilerek dava konusu Genel Yazı’nın açıkça hukuka aykırı olduğu vurgulanmıştır.

Bu kararlarla, muayenehaneler ve diğer sağlık kuruluşlarından hastaların kişisel verilerinin kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla toplanamayacağı, bu bilgilerin tamamının Bakanlığa gönderilmesine yönelik taleplerin hukuka aykırı olduğu anlaşılmıştır. 

Sonuç olarak, sağlık kuruluşunda sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin istatistiki verilerin Bakanlığa gönderilmesi için uygun herhangi bir format ve periyot tarafıma bildirilmemiş olmakla Yönetmeliğin 24. maddesine aykırılık bulunduğuna ilişkin tespite itiraz ediyorum.

Gerekli değerlendirme yapılarak, söz konusu tespitin iptaline karar verilmesini ve sağlık verilerinin istatistiki olarak Bakanlığa gönderilmesine imkan sağlayan uygun yöntemin tarafıma bildirilmesini arz ederim.

Saygılarımla.

 

AD SOYAD

İMZA